Założenia projektu

Założeniem projektu jest poprawa jakości systemu nauczania w szkołach kształcących uczniów w wieku 16-19 lat z położeniem nacisku na multimedialny i interaktywny charakter procesu edukacyjnego.
Najważniejsze zadania umożliwiające realizację założenia projektu:
Zapoznanie się z systemem edukacyjnym obowiązującym w Polsce i w Niemczech ( w Hesji), z miejscem i zakresem edukacji medialnej w obowiązujących podstawach programowych przedmiotów nauczanych w szkołach ponadgimnazjalnych oraz z metodami pracy zakładającymi interaktywność i multimedialność nauczania.
Wymiana doświadczeń w związku z dotychczasowym stosowaniem technologii ICT w zarządzaniu i administrowaniu szkołami oraz w systemie kształcenia i doskonalenia nauczycieli, Rozwijanie multimedialnych kompetencji kadry nauczycielskiej w zakresie wykorzystania technologii ICT poprzez popularyzowanie wśród nauczycieli ze szkół projektowych pracy metodą e-learningu i wykorzystania w nauczaniu platform edukacyjnych, Rozwijanie , w ramach form doskonalenia zawodowego nauczycieli, umiejętności planowania na różnych przedmiotach multimedialnych sekwencji zajęć z uczniami.
Doskonalenie kompetencji nauczycieli w obszarze przyjmowania i dawania informacji zwrotnej w ramach działań projektowych i podczas systematycznie prowadzonej ewaluacji etapów projektu.
Kształcenie szeroko rozumianej wielojęzyczności wśród nauczycieli w kontekście pracy z partnerami zagranicznymi. Położenie nacisku na wykorzystanie technologii ICT do poprawy znajomości języków obcych i do planowania zajęć z uczniami na lekcjach j. angielskiego, który jest językiem obcym dla uczniów z obu regionów.

Dodaj komentarz