Dawne ubrania w nowoczesnych mediach

Konspekt Lekcji realizowanej w ramach projektu Comenius Regio

Opracowany przez: Aldona Starosta, Marcin Mania, Ingrid Reukauf, Jasmin Klau

Szkoły realizujące: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. E. Kwiatkowskiego Grodzisk Wlkp, Polska,  Willy –Brandt-Schule Geißen , Niemcy

Klasa:  II Technikum, zawód : Technik Technologii Odzieży

Cel ogólny:  Prezentacja ubiorów historycznych w epokach z zastosowaniem multimedialnych technik i środków dydaktycznych.

Temat lekcji:  „Dawne ubrania w nowoczesnych mediach”

Zastosowanie programu Power Point w prezentacji wiedzy o kostiumologii z epoki Gotyku.

1.Warunki uczenia i uczenia się.

Grupa II Technikum Odzieżowego składa się z 8 osób .Grupę w całości stanowią dziewczęta w wieku 16-17 lat. Uczennice kształcą się w zawodzie technik technologii odzieży i pragną po ukończeniu szkoły uzyskać tytuł technika technologii odzieży oraz zdobyć pełne kwalifikacje do wykonywania tego zawodu. Grupa jest bardzo zmotywowana i wyraża bardzo duże zainteresowanie zarówno nabywaniem umiejętności praktycznych , jak i teoretycznych. Wiele dziewcząt w przyszłości marzy o podjęciu dalszego kształcenia w kierunku projektowania oraz technologii odzieży.

Jako nauczyciel uczący przedmiotów zawodowych z dużym doświadczeniem w tej materii pragnę modyfikować metody i techniki nauczania , tak aby przyswajana wiedza przez uczniów była przydatna w praktyce, spełniała oczekiwania uczniów, a formy i metody pracy uczyły ich twórczego i samodzielnego myślenia.

Dziewczęta bardzo chętnie pracują metodami aktywizującymi, a zwłaszcza w grupach. Wykazują duże zainteresowanie zastosowaniem najnowszych technik komputerowych w odzieżownictwie, chętnie pracują z komputerem na lekcji. Dlatego też uważam, że praca nad tematem lekcji w parach przy zastosowaniu komputera i Internetu będzie ciekawszą formą w porównaniu do innych form nauczania. Postawienie zadania problemowego na lekcji oraz praca w parach wymagać będzie dużego zaangażowania ze strony uczennic , jak też poczucia odpowiedzialności za wykonanie zadania. Praca na lekcji w takiej formie rozwinie także umiejętności planowania pracy , jak też sposobu prezentacji wykonanej przez siebie pracy, co ukierunkuje je pod kątem przyszłego egzaminu zawodowego.

Lekcja odbędzie się w pracowni komputerowej , w sali 124, każda uczennica będzie miała do dyspozycji swoje stanowisko komputerowe.

2.Kontekst, techniki projektu , zarządzanie.

Wybór i uzasadnienie wyboru nauczanych treści.

Po przeanalizowaniu programu nauczania i podstawy programowej w szkole polskiej oraz szkole niemieckiej znaleźliśmy wiele wspólnych treści nauczania dla zawodu technik technologii odzieży. W obu szkołach realizowane są w ramach teoretycznych przedmiotów zawodowych treści z kostiumologii, w obu szkołach uczniowie mają do dyspozycji pracownie komputerowe i w zakresie obowiązkowych, nauczanych przedmiotów informatykę, dlatego realizacja tematu z historii ubiorów gotyckich za pomocą prezentacji w programie Power Point będzie świetną korelacją przedmiotową.

Uczniowie otrzymają jako zadanie wyszukanie w Internecie określonych treści , usystematyzowanie ich, a następnie stworzenie prezentacji multimedialnej. Uczniowie nabyli już w klasie pierwszej technikum, jak i wcześniej w gimnazjum umiejętności stosowania różnych technik komputerowych, potrafią także tworzyć prezentacje multimedialne w programie Power Point, bardzo chętnie pracują na komputerach i z Internetem.

  1. Cele i Kompetencje kształcone podczas zajęć.

Podczas realizacji zadania uczniowie nauczą się nie tylko wyszukiwania określonych informacji i przyswoją wiedzę na temat ubiorów gotyckich, ale także udoskonalą umiejętności selekcjonowania wyszukanych informacji w Internecie i ujęcia tego, co najważniejsze w formie 10 folderów prezentacji w programie Power Point. Doskonalić będą także umiejętność prezentowania wyników swojej pracy na forum całej grupy.

Lekcja z zastosowaniem technik multimedialnych powinna rozwinąć wśród uczennic umiejętności gromadzenia, a następnie filtrowania informacji znalezionych w Internecie, jak też podejmowania decyzji, które treści są najważniejsze do zapamiętania. Uczniowie w parach będą decydować, które zdjęcia na temat ubiorów gotyckich wykorzystają w swojej prezentacji. Zajęcia doskonalić będą także umiejętności zastosowania programu Power Point.

Poprzez formę pracy w grupach uczniowie będą ponosili wzajemną odpowiedzialność za wykonanie zadania i wspólnie zapracują na ocenę.

Poprzez połączenie wspólną epoką historyczną wszyscy uczniowie poznają elementy historii i pojęcia z epoki gotyku.

Również analiza warunków społecznych i ekonomicznych stanowić będzie tło do poznania sposobu ubierania się różnych grup społecznych w ówczesnej epoce.

4.Decyzja dydaktyczno-metodyczna

Przebieg lekcji:

  1. Powitanie uczniów
  2. Nawiązanie do tematu poprzednich zajęć z kostiumologii, przypomnienie czynników, jakie mają wpływ na sposób ubierania się ludzi w różnych epokach.
  3. Podanie Tematu i celu zajęć
  4. Ustalenie z uczniami w formie „burzy mózgów” wspólnych punktów do analizy ubiorów gotyckich.

Oczekiwane rezultaty uczniowie wypisują na tablicy wspólne punkty do analizy:

- wydarzenia historyczne

- rola kobiety w społeczeństwie

- wartości religijne,

-bohaterowie , znaczenie kolorów

- rozwój rzemiosła

- typowe materiały w epoce, włókna, krój

- ideał urody,

- architektura,

-akcesoria, fryzury

5. Podział uczniów na pary, oraz rozdanie materiałów przygotowanych przez nauczyciela.

6. Omówienie kryteriów oceny gotowych prezentacji.

6. W grupach otrzymają uczniowie po 4 – 10 folderów do przygotowania prezentacji.

7. Uczniowie korzystają z Internetu, fachowej literatury i materiałów przygotowanych przez nauczyciela, pracują nad powierzonym zadaniem.

8. Prezentacja zebranej wiedzy, na forum klasy, każda para po 5 minut. Semantyzacja i systematyzacja.

9. Praca nad prezentacją w programie Power Point.

10. Prezentacja efektów pracy. Każda para wyświetla i omawia swoją prezentację.

11. Podsumowanie i ocena prac uczniów.

Komentarze są wyłączone.